Adatvédelmi tájékoztató

érvényes: 2021. szeptember 10-től

Bevezetés

A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) “Együtt Kornélért és Zsomborért” Alapítvány  (székhely: 6521 Vaskút, Táncsics Mihály utca 22., adószáma: 19307893-1-03; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által üzemeltetett www.raczgyerekek.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Honlapra feltöltött személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

Az Adatkezelő a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse az alapitvany@raczgyerekek címen érhető el.

Értelmező rendelkezések

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

személyes adat: az érintettel (’megrendelő’) kapcsolatba hozható adat – különösen a neve, címe, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím.

hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszűntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas zikai jellemzők rögzítése.

A fentiek alapján az Adatkezelő az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlapon történő regisztráció és/vagy vásárlás során feltöltésre kerül.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adatokat használni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli. Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást a megrendelő igénybe vehesse és az Adatkezelő azt szerződésszerűen teljesíthesse.

A Honlap bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan a Adatkezelő nem gyűjt vagy kezel adatot. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatás (kapcsolatfelvétel) igénybevételének során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

Név
E-mail cím
Telefonszám (nem kötelező)
Üzenet

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Honlapon történő kapcsolatfelvétel során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az “adatkezelés célja” bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Adatkezelő által, a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.

Adatkezelés célja

Az Ügyfeleink a Honlapon keresztül kapcsolatfelvétel során, telefonos megkeresés útján vagy emailen keresztül tudják személyes adataikat megadni annak érdekében, hogy az elkészített ajánlatot, megrendelés visszaigazolást a Adatkezelő a felhasználó részére el tudja juttatni, kérdések esetén kapcsolatfelvételt kezdeményezhessen. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a Adatkezelő a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges mértékben szállító vagy futár vállalkozó részére – semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a Adatkezelő jogszabályi előírásnál fogva köteles.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Tájékoztató, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Adatkezelővel fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

Névtelen adatok és “Cookie”-k

Az Adatkezelő a Honlapról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapot, az Adatkezelő nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Az Adatkezelő feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Adatkezelő beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merevlemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem.

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve információk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Szerzői jogok

A honlap tartalma (szövegek, képek, animációk, videók) – amennyiben más forrás nem kerül feltüntetésre – “Együtt Kornélért és Zsomborért” Alapítvány tulajdonát képezik, valamint a szerzői jog védelme alatt állnak. A weboldal bármely tartalmi eleme a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem felhasználható!

Jogorvoslati jog

A megrendelő/felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését, vagy módosítását bármikor kérheti az Adatkezelőnek küldött elektronikus levéllel az alapitvany@raczgyerekek.hu címen, a Adatkezelő telefonszámán, az Adatkezelő részére eljuttatott levéllel postai úton.

A megrendelő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy mely személyek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi az alapitvany@raczgyerekek.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, vagy az Adatkezelőnek címzett és az Adatkezelő székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal;(ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintett megrendelőt e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, az Adatkezelő az értesítést mellőzheti. A megrendelő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat. Az Adatkezelő az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására.

Jelen Tájékoztató 2021. szeptember 10. napján lép hatályba és hatálya kiterjed valamennyi regisztrált felhasználóra, valamint azokra a felhasználókra, akik a Honlapon keresztül regisztráció nélkül lépnek kapcsolatba Adatkezelővel. Regisztrált felhasználók, valamint azok a felhasználók, akik a Honlapon regisztráció nélkül adnak le megrendelést, kötelezettséget vállalnak a jelen Tájékoztató betartására.

Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel, valamint csak akkor adjon le megrendelést a Honlapunkon amennyiben egyetért a fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt az alapitvany@raczgyerekek.hu e-mail címre.

“Együtt Kornélért és Zsomborért” Alapítvány
6521 Vaskút, Táncsics Mihály utca 22.
Adószám: 19307893-1-03
Belföldi számlaszám: 11732033-22823469
Külföldi számlaszám: HU42 1173 2033 2282 3469 0000 0000 SWIFT: OTPVHUHB